O kredytach

Kredyt definicja

Kredyt – operacja polegająca na postawieniu przez bank do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony określonej kwoty środków pieniężnych, z przeznaczeniem na określony cel. Kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z kredytu na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystywanego kredytu wraz z odsetkami w określonym terminie spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Stroną dominującą w stosunku kredytowym wobec kredytobiorcy jest bank, który określa warunki kredytu i jest uprawniony do kontroli jego wykorzystania oraz uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej, przy czym nie jest zobowiązany do udzielenia kredytu, nawet jeżeli osoba ubiegająca się o kredyt ją posiada.

Kredyt występuje jedynie w formie bezgotówkowej, pod postacią zapisu na rachunku. Prawo udzielania kredytów mają wyłącznie banki, a środki na ten cel pochodzą z depozytów powierzonych bankowi przez ich klientów, dlatego umowy kredytowe reguluje prawo bankowe. W zależności od okresu kredytowania wyróżniamy kredyty krótkoterminowe (do 1 roku), średnioterminowe (od 1 roku do 3 lat) i długoterminowe (powyżej 3 lat).

Formy kredytu

 • konsumpcyjny (pożyczka)
 • produkcyjny:

 

  obrotowy inwestycyjny – udzielony na sfinansowanie inwestycji – długoterminowy
 • kredyt płatniczy – udzielony jako pomoc finansowa w przypadku braku środków pieniężnych na pokrycie zobowiązań z okresem kredytowania krótszym niż 30 dni
 • dyskontowy – związany z obrotem wekslowym (do 3 miesięcy), polega na wykupie weksla przez bank przed terminem płatności- z potrąceniem odsetek
 • czekowy – na pokrycie sumy czeków rozrachunkowych w przypadku braku środków pieniężnych na rachunku bieżącym kredytodawcy
 • lombardowy – pod zastaw papierów wartościowych, złota i innych wg specjalnych zasad
 • hipoteczny – najczęściej na inwestycje
Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Blip
 • Blogger.com
 • Śledzik